เอกการสารเผยแพร่กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ