ข้อมูลผู้บริหาร

นางแพวิพา ภูสงัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 2153156
E - Mail : Paewipa@gmail.com

นายประธาน โพธิ์แท่น

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 063 - 7322624
E - Mail : Prathanpo@gmail.com

นายธีรัช คำยิ่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 095 - 6513915
E - Mail : Nokup15@gmail.com

นายกรเอก มิ่งศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ : 088 - 2599919
E - Mail : Kitphysic@gmail.com