แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
2. แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา
          โรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 127 โรงเรียน จำแนกเป็น (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2566)
             - หน่วยจัดการเรียนการสอน จำนวน 113 โรงเรียน
             - ไปเรียนรวม (ครบชั้น) จำนวน 7 โรงเรียน
             - อยู่ระหว่างเลิกสถานศึกษา (รออนุมัติจาก สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน
             - เลิกสถานศึกษาแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน

ลำดับ

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

หมายเหตุ

1

67020001

บ้านห้วยสวิง

ช้างตะลูด

หล่มสัก

บ้านกลางช้างตะลูด 

ดาวน์โหลด

2

67020003

บ้านดงน้ำเดื่อ

ช้างตะลูด

หล่มสัก

บ้านกลางช้างตะลูด 

ดาวน์โหลด

3

67020004

บ้านช้างตะลูด

ช้างตะลูด

หล่มสัก

บ้านกลางช้างตะลูด 

ดาวน์โหลด

4

67020005

บ้านซำภู

ช้างตะลูด

หล่มสัก

บ้านกลางช้างตะลูด 

ดาวน์โหลด

5

67020006

อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

ตาลเดี่ยว

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

6

67020008

บ้านท่าโก

ตาลเดี่ยว

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

7

67020010

บ้านปากห้วยขอนแก่น

ตาลเดี่ยว

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

8

67020011

บ้านวังมล

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 

ดาวน์โหลด

9

67020012

บ้านท่าอิบุญ

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 

ดาวน์โหลด

10

67020013

บ้านดงทิพย์

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 

ดาวน์โหลด

11

67020014

บ้านบุ่ง

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 

ดาวน์โหลด

12

67020015

บ้านท่าดินแดง

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 

ดาวน์โหลด

13

67020016

บ้านน้ำก้อ

น้ำก้อ

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

14

67020017

บ้านฝาย

น้ำก้อ

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

15

67020019

บ้านดงขวาง

น้ำชุน

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

16

67020020

บ้านห้วยลาน

น้ำชุน

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

17

67020021

บ้านน้ำชุน

น้ำชุน

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

18

67020023

พ่อขุนผาเมืองรำลึก

น้ำชุน

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

19

67020025

บ้านกกโอ

น้ำชุน

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

20

67020027

บ้านหนองปลา

น้ำเฮี้ย

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

21

67020030

บ้านกลาง

บ้านกลาง

หล่มสัก

บ้านกลางช้างตะลูด 

ดาวน์โหลด

22

67020031

บ้านน้ำพุ

บ้านกลาง

หล่มสัก

บ้านกลางช้างตะลูด 

ดาวน์โหลด

23

67020032

บ้านร่องกะถิน

บ้านกลาง

หล่มสัก

บ้านกลางช้างตะลูด 

ดาวน์โหลด

24

67020033

บ้านป่าบง

บ้านกลาง

หล่มสัก

บ้านกลางช้างตะลูด 

ดาวน์โหลด

25

67020034

ชุมชนบ้านติ้ว

บ้านติ้ว

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

26

67020035

บ้านหัวนาเลา

บ้านติ้ว

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

27

67020036

บ้านป่าแกเครือ

บ้านติ้ว

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

28

67020039

บ้านไร่นางาม

บ้านไร่

หล่มสัก

หลักเมือง

ดาวน์โหลด

29

67020041

บ้านโสก

บ้านโสก

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

30

67020042

บ้านส้มเลา

บ้านโสก

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

31

67020043

พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์

บ้านหวาย

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

32

67020044

บ้านหวาย

บ้านหวาย

หล่มสัก

เมืองราด


อยู่ระหว่างเลิกสถานศึกษา

33

67020047

บ้านบุ่งคล้า

บุ่งคล้า

หล่มสัก

หลักเมือง 

ดาวน์โหลด

34

67020048

บ้านหัวนา 

บุ่งคล้า

หล่มสัก

หลักเมือง 


อยู่ระหว่างเลิกสถานศึกษา

35

67020050

บ้านหนองคัน

บุ่งคล้า

หล่มสัก

หลักเมือง 


เรียนรวม ร.ร.บ้านบุ่งคล้า

36

67020051

ไทยรัฐวิทยา 25

บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก

หลักเมือง 

ดาวน์โหลด

37

67020053

บ้านธารทิพย์

บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก

หลักเมือง 

ดาวน์โหลด

38

67020055

บ้านห้วยระหงส์

ปากช่อง

หล่มสัก

ปากช่อง

ดาวน์โหลด

39

67020056

บ้านวังยาว

ปากช่อง

หล่มสัก

ปากช่อง

ดาวน์โหลด

40

67020058

บ้านน้ำคำ

ปากช่อง

หล่มสัก

ปากช่อง

ดาวน์โหลด

41

67020060

วัดศรีทอง

ปากช่อง

หล่มสัก

ปากช่อง

ดาวน์โหลด

42

67020061

หน้าศูนย์เครื่องมือกล

ปากช่อง

หล่มสัก

ปากช่อง

ดาวน์โหลด

43

67020062

บ้านน้ำดุกเหนือ

ปากช่อง

หล่มสัก

ปากช่อง

ดาวน์โหลด

44

67020063

วัดศรีจันดาธรรม

ปากช่อง

หล่มสัก

ปากช่อง

ดาวน์โหลด

45

67020064

บ้านปากออก

ปากช่อง

หล่มสัก

ปากช่อง

ดาวน์โหลด

46

67020065

บ้านปากดุก

ปากดุก

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

47

67020066

บ้านฝายนาแซง

ฝายนาแซง

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 

ดาวน์โหลด

48

67020068

บ้านห้วยกอก

ฝายนาแซง

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 


เรียนรวม ร.ร.บ้านฝาย

49

67020069

บ้านท่าขาม

ลานบ่า

หล่มสัก

หลักเมือง 

ดาวน์โหลด

50

67020070

บ้านลานบ่า

ลานบ่า

หล่มสัก

หลักเมือง 

ดาวน์โหลด

51

67020071

บ้านจางวาง

ลานบ่า

หล่มสัก

หลักเมือง 


เรียนรวม ร.ร.บ้านลานบ่า

52

67020072

บ้านคลองสีฟัน

ลานบ่า

หล่มสัก

หลักเมือง 

ดาวน์โหลด

53

67020074

บ้านนครเดิด

ลานบ่า

หล่มสัก

หลักเมือง 


เรียนรวม ร.ร.บ้านลานบ่า

54

67020075

บ้านร่องดู่

ลานบ่า

หล่มสัก

หลักเมือง 


อยู่ระหว่างเลิกสถานศึกษา

55

67020077

บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

สักหลง

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 

ดาวน์โหลด

56

67020078

บ้านหนองบัว

สักหลง

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 

ดาวน์โหลด

57

67020079

บ้านสักหลง

สักหลง

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 

ดาวน์โหลด

58

67020080

บ้านดอนสว่าง 

สักหลง

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 


เรียนรวม ร.ร.บ้านสักหลง

59

67020081

วัดหนองปลาซิว

หนองไขว่

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

60

67020084

บ้านหนองไขว่

หนองไขว่

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

61

67020085

บ้านโนนทอง

หนองไขว่

หล่มสัก

พ่อขุนผาเมือง 

ดาวน์โหลด

62

67020086

บ้านหนองสว่าง 

หนองสว่าง

หล่มสัก

ฝายบุญหลง 


อยู่ระหว่างเลิกสถานศึกษา

63

67020087

บ้านโป่งช้าง 

ห้วยไร่

หล่มสัก

เมืองราด


เลิกสถานศึกษาแล้ว

64

67020091

บ้านท่าช้าง

ห้วยไร่

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

65

67020092

บ้านวังร่อง

ห้วยไร่

หล่มสัก

เมืองราด

ดาวน์โหลด

66

67020093

บ้านวังเวินพัฒนา

ตาดกลอย

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

เรียนรวม ร.ร.บ้านศิลา

67

67020094

บ้านห้วยอีจีน

ตาดกลอย

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

68

67020095

บ้านวังขอน

ตาดกลอย

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

69

67020096

บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ

ตาดกลอย

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

70

67020097

บ้านตาดกลอย

ตาดกลอย

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

71

67020098

บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

ตาดกลอย

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

72

67020099

บ้านตาดข่าพัฒนา

ตาดกลอย

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

73

67020100

บ้านน้ำอ้อย

นาเกาะ

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

เรียนรวม ร.ร.บ้านนาเกาะ

74

67020101

บ้านนาเกาะ

นาเกาะ

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

75

67020102

บ้านนาซำ

นาซำ

หล่มเก่า

หินฮาวนาซำ 

ดาวน์โหลด

76

67020104

บ้านแก่งโตน

นาซำ

หล่มเก่า

หินฮาวนาซำ 

ดาวน์โหลด

77

67020106

บ้านน้ำสร้าง

นาซำ

หล่มเก่า

หินฮาวนาซำ 

ดาวน์โหลด

78

67020109

บ้านนาแซง

นาแซง

หล่มเก่า

หินฮาวนาซำ 

อยู่ระหว่างเลิกสถานศึกษา

79

67020110

บ้านเนินมิตรภาพที่ 47

วังบาล

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

80

67020112

บ้านโจะโหวะ

บ้านเนิน

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

81

67020114

บ้านดอยน้ำเพียงดิน

บ้านเนิน

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

82

67020116

บ้านวังบาล

วังบาล

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

83

67020122

บ้านทับเบิกร่วมใจ

วังบาล

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

84

67020123

บ้านศิลา

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

85

67020124

บ้านสงเปลือย

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

86

67020125

บ้านห้วยข่อย

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

87

67020126

บ้านโป่งสามขา

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

88

67020127

บ้านหนองเขียว

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

อยู่ระหว่างเลิกสถานศึกษา

89

67020129

บ้านหินโง่น

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

90

67020130

บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

91

67020132

บ้านอุ่มกะทาด

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

92

67020133

บ้านห้วยผักกูด

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

93

67020134

บ้านวังก้นหวด

ศิลา

หล่มเก่า

ศิลาตาดกลอย 

ดาวน์โหลด

94

67020135

อนุบาลหล่มเก่า

หล่มเก่า

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

95

67020136

บ้านวังเวิน

หล่มเก่า

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

96

67020139

บ้านหินกลิ้ง

หล่มเก่า

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

97

67020140

วัดทุ่งธงไชย

หล่มเก่า

หล่มเก่า

หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะ 

ดาวน์โหลด

98

67020141

บ้านหินฮาว

หินฮาว

หล่มเก่า

หินฮาวนาซำ 

ดาวน์โหลด

99

67020142

บ้านหนองยาว

หินฮาว

หล่มเก่า

หินฮาวนาซำ 

ดาวน์โหลด

100

67020143

บ้านท่าผู

หินฮาว

หล่มเก่า

หินฮาวนาซำ 

ดาวน์โหลด

101

67020144

บ้านภูผักไซ่

หินฮาว

หล่มเก่า

หินฮาวนาซำ 

ดาวน์โหลด

102

67020145

บ้านหนองเล

หินฮาว

หล่มเก่า

หินฮาวนาซำ 

ดาวน์โหลด

103

67020147

บ้านห้วยสนามทราย

โคกมน

น้ำหนาว

น้ำหนาว

ดาวน์โหลด

104

67020148

บ้านโคกมน

โคกมน

น้ำหนาว

น้ำหนาว

ดาวน์โหลด

105

67020149

บ้านกกกะบก

โคกมน

น้ำหนาว

น้ำหนาว

ดาวน์โหลด

106

67020150

บ้านทรัพย์สว่าง

น้ำหนาว

น้ำหนาว

น้ำหนาว

ดาวน์โหลด

107

67020151

บ้านห้วยหญ้าเครือ

น้ำหนาว

น้ำหนาว

น้ำหนาว

ดาวน์โหลด

108

67020153

อนุบาลน้ำหนาว

น้ำหนาว

น้ำหนาว

น้ำหนาว

ดาวน์โหลด

109

67020154

บ้านซำม่วง

วังกวาง

น้ำหนาว

วังกวางหลักด่าน 

ดาวน์โหลด

110

67020155

บ้านดงคล้อ

วังกวาง

น้ำหนาว

วังกวางหลักด่าน 

ดาวน์โหลด

111

67020156

บ้านวังกวาง

วังกวาง

น้ำหนาว

วังกวางหลักด่าน 

ดาวน์โหลด

112

67020157

บ้านฟองใต้

วังกวาง

น้ำหนาว

วังกวางหลักด่าน 

ดาวน์โหลด

113

67020160

บ้านห้วยหินลับ

วังกวาง

น้ำหนาว

วังกวางหลักด่าน 

ดาวน์โหลด

114

67020161

บ้านหลักด่าน

หลักด่าน

น้ำหนาว

วังกวางหลักด่าน 

ดาวน์โหลด

115

67020162

บ้านห้วยลาด

หลักด่าน

น้ำหนาว

วังกวางหลักด่าน 

ดาวน์โหลด

116

67020163

บ้านห้วยกะโปะ

หลักด่าน

น้ำหนาว

วังกวางหลักด่าน 

ดาวน์โหลด

117

67020164

บ้านเข็กน้อย

เข็กน้อย

เขาค้อ

ทุ่งสนเข็ก 

ดาวน์โหลด

118

67020165

บ้านห้วยน้ำขาว

เข็กน้อย

เขาค้อ

ทุ่งสนเข็ก 

ดาวน์โหลด

119

67020166

อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)

เขาค้อ

เขาค้อ

เขาค้อ

ดาวน์โหลด

120

67020167

บ้านป่าแดง(เขาค้อ)

เขาค้อ

เขาค้อ

เขาค้อ

ดาวน์โหลด

121

67020169

บ้านเหล่าหญ้า

แคมป์สน

เขาค้อ

ทุ่งสนเข็ก 

ดาวน์โหลด

122

67020170

บ้านห้วยขอนหาด

แคมป์สน

เขาค้อ

ทุ่งสนเข็ก 

ดาวน์โหลด

123

67020171

บ้านนายาว

ทุ่งสมอ

เขาค้อ

ทุ่งสนเข็ก 

ดาวน์โหลด

124

67020172

บ้านทุ่งสมอ

ทุ่งสมอ

เขาค้อ

ทุ่งสนเข็ก 

ดาวน์โหลด

125

67020173

ธรรมนูญกองช่างวิทยา

ริมสีม่วง

เขาค้อ

เขาค้อ

ดาวน์โหลด

126

67020174

บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229

สะเดาะพง

เขาค้อ

เขาค้อ

ดาวน์โหลด

127

67020175

บ้านหนองแม่นา

หนองแม่นา

เขาค้อ

เขาค้อ

ดาวน์โหลด