ข่าวประชาสัมพันธ์

วิถีเด็กไทย น้อยนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567

ขอเชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอสั้น “ วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ”

โดย ศน.กวินพัฒน์ เมธาสุวภัทร