ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

16 มกราคม วันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” ตามนโยบาย รมว.ศธ. ที่เน้นในเรื่องของ “เรียนดี มีความสุข” เพื่อให้ครูที่มาร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจ เชิดชูเกียรติในวิชาชีพ และเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งมีกิจกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือความเข้าใจดีระหว่างครู ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติในมิติต่าง ๆ