เบอร์โทรศัพท์บุคลากรสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรสำนักงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่ม

โทรศัพท์

นางแพวิพา ภูสงัดผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงาน087-2153156
นายประธาน โพธิ์แท่นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงาน063-732-2624
นายธีรัช คำยิ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงาน095-651-3915
นายกรเอก มิ่งศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงาน088-259-9919
นางสาวกนกชณก มาทรัพย์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษกลุ่มอำนวยการ061-268-9802
นางสาวสุธิดา ไคร้ทองนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกลุ่มอำนวยการ080-406-1228
นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกลุ่มอำนวยการ085-267-1699
จ.ส.อ.นวนิจ นามทองต้นนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกลุ่มอำนวยการ056-704-808
นางสาวกันนิกา นาขันดีนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกลุ่มอำนวยการ091-417-6683
นางสาวกัลตนา บุญณรงค์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกลุ่มอำนวยการ084-597-4609
นายนวภัทร ผิวทองเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกลุ่มอำนวยการ091-618-4576
นางจุมรี จันทร์บุญมีพนักงานพิมพ์ดีดกลุ่มอำนวยการ095-596-1619
นายชัยยศ ศรีสุวรรณลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ095-512-7481
นายเฉลิมชัย ขันทะสอนลูกจ้างประจำกลุ่มอำนวยการ085-601-7063
นายณัฐพล บัวโฮมลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ056-704-808
นายนราศักดิ์ จันทร์บุญมีลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ095-512-3253
นายนฤดล พาปาลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ094-701-2354
นางสมร เกียรติดำรงค์แม่บ้านกลุ่มอำนวยการ093-574-3184
นายนิกร บุญชื่นยามกลุ่มอำนวยการ084-372-1544
นายพรรณศรี อุดพ้วยยามกลุ่มอำนวยการ056-704-808
นางณัฐนันท์ คงเพ็งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษกลุ่มนโยบายและแผน094-630-8827
นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มนโยบายและแผน061-916-8965
นางสาวกฤติยา อุดพ้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มนโยบายและแผน095-640-1982
นางเบญจมาศ ทองจานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มนโยบายและแผน089-439-5792
นางสาวจิรประภา เกิดชานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกลุ่มนโยบายและแผน082-394-3777
นางสาวนิภาพร แก้วบางเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน095-537-9255
นายภูวดล แสงทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ090-239-2915
นายปิยนัฐ เถื่อนสุขพนักงานคอมพิวเตอร์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ093-825-2919
นางสุกัญญา ชุมวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-534-0885
นางพรยุพิน กาศเกษมนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-703-4448
นางเนตรนภา สีอ่อนนักวิชาการพัสดุชำนาญการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์096-663-2556
นางศิริวรรณ กี่หมื่นนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์083-620-4878
นายสุรกานต์ อุดพ้วยลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์083-683-1009
นางสาวกาญจนาวดี บุญณรงค์ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-738-8397
นางพรทิตย์ แก้วจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-524-3035
นางสาววรรณวิภา ฟุ้งสุขพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-551-8544
นางสุพัตรา มีทองนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์082-402-9682
นางสาวปทุมพร อินทองเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์064-325-8770
นางสาวนงนุช ลาคำนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกลุ่มบริหารงานบุคคล086-737-6182
นางแพรวพรรณ พันธ์เงินนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกลุ่มบริหารงานบุคคล089-164-0441
นายพิชิตพล โสประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคล086-672-9785
นายผดุงกานต์ ทัพพโชตินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคล083-999-2990
นางเบญจวรรณ เพชราภรณ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคล095-129-2188
นางบุญญพร สมบูรณ์ทวีโชคเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-857-0002
นางสาวยุวดี วังคีรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มบริหารงานบุคคล086-415-4018
นางสาวพจนันท์ แร่นาคเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล084-232-6848
นางเสาวณิต กองเงินนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081-534-6898
นางพจรินทร์ จันทึงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา086-927-6082
นายสุมิตร โขโลบัวพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล082-877-0370
นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล084-814-3650
นางสาวรัตนา จันทร์สินศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล088-273-5822
นางอรจิรา นามวงษาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล082-225-4272
นางรินรดา ซึงถาวรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล088-282-2421
นายเทิดชาย สุขโทนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล094-629-8665
นางกวินพัฒน์ เมธาสุวภัทรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล097-956-5859
นางวราภรณ์ ใบภักดีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล093-149-0501
นางพจนา คงสัตราศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล089-707-9165
นางปาณชีพ หมายดีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล056-704-808
นางกชนันท์ โนรินทร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล080-848-4745
นางวิไลภรณ์ คำมั่นศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล087-197-3832
นายชวดล ต้นแก้วศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล092-524-6939
นางสาวปวีณา วรกำพลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล086-123-9498
นางสาวชยาภัสร์ ถองทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล096-454-6163
นางดวงดาว ยศสุนทรนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-935-0368
นางศิวากร คำสนิทนักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา061-645-5994
นางอมรรัตน์ ศรีทองนักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-707-6936
นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทองนักวิชาการศึกษาชำนาญการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา096-982-3546
นายภูมิ มานะนักจิตวิทยากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-431-3767
นางสาวนิภาพร เพ็งสานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา062-246-5452
นางสาวนงเยาว์ ลีราชเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา083-090-3730
จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตรนิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มกฏหมายและคดี081-379-8457
นายอดิศักดิ์ เบ้านาวานิติกรปฎิบัติการกลุ่มกฏหมายและคดี095-640-9963
นางอัจฉรา วงษ์คมนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการหน่วยตรวจสอบภายใน080-794-6987
นางสาวสินีนาฎ กรมกองนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการหน่วยตรวจสอบภายใน091-885-9949
นางศรีชา คำพานักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษหน่วยตรวจสอบภายใน081-475-4847