เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด

   67020001  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง.
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  สิบเอกณรงค์ศักดิ์ บุญสำเร็จ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  084-950-1878
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4950-1878
  
ภาพสมาชิก
   67020003  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
  ผู้อำนวยการ  นางศรุดา ภัสสรวรภัค
  ที่ตั้ง  ม.8 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  09-8145-1416
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8145-1416
  
ภาพสมาชิก
   67020004  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
  ผู้อำนวยการ  นายชยวัฒน์ ขันยศ
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  056913228
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8750-4376
  
ภาพสมาชิก
   67020005  โรงเรียนบ้านซำภู
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายธีระยุทธ สายคำทอน
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 บ้านซำภู ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0862154315
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6215-4315
  
ภาพสมาชิก
   67020006  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
  ผู้อำนวยการ  นายพีรยุทธ น้อยกรม
  ที่ตั้ง  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หมู่ 11 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  –
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-6612-2143
  
ภาพสมาชิก
   67020008  โรงเรียนบ้านท่าโก
  ผู้อำนวยการ  นายศรชัย กันดี
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  096 862 5549
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0968625549
  
ภาพสมาชิก
   67020011  โรงเรียนบ้านวังมล
  ผู้อำนวยการ  นายสุเทพ ศรียา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  schoolwangmol@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  086-857-8666
  
ภาพสมาชิก
   67020012  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายยุทธพร เบ้าสารี
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0892688719
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5874-8632
  
ภาพสมาชิก
   67020013  โรงเรียนบ้านดงทิพย์
  ผู้อำนวยการ  นายเสริมศิลป์ ปานนิล
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0998943139
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-9894-3139
  
   67020014  โรงเรียนบ้านบุ่ง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกัญพิชา ไกรสิงห์
  ที่ตั้ง  เลขที่ 208 หมู่ที 7 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0836269797
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0884378860
  
ภาพสมาชิก
   67020015  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
  ผู้อำนวยการ  นายอำพันธ์ แน่นอุดร
  ที่ตั้ง  ม.9 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0923479819
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0923479819
  
ภาพสมาชิก
   67020016  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ
  ผู้อำนวยการ  นายจงจรูญชัย อริยะดิบ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056794340
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-6570-3991
  
ภาพสมาชิก
   67020017  โรงเรียนบ้านฝาย
  ผู้อำนวยการ  นางสุกัณญา จอมทิพย์
  ที่ตั้ง  224 ม.8 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0-5679-4168,08-6679-7031
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2176-3285
  
ภาพสมาชิก
   67020019  โรงเรียนบ้านดงขวาง
  ผู้อำนวยการ  นายคฑาวุธ ตุลสุข
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0953524245,0881588232
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5352-4245
  
ภาพสมาชิก
   67020020  โรงเรียนบ้านห้วยลาน
  ผู้อำนวยการ  นางชัญญา คล้ายผา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  67020020
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8582-2924
  
ภาพสมาชิก
   67020021  โรงเรียนบ้านน้ำชุน
  ผู้อำนวยการ  นายเด่น ลีลา
  ที่ตั้ง  204 ม.1 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  –
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4603-4599
  
ภาพสมาชิก
   67020023  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางณัฐนิช บุญจรัส
  ที่ตั้ง  หมู่12 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0626298294
  เบอร์โทรผู้บริหาร  089-5669727
  
ภาพสมาชิก
   67020025  โรงเรียนบ้านกกโอ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกนกพร จันทรสุกรี
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0896405781
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0644214245
  
ภาพสมาชิก
   67020027  โรงเรียนบ้านหนองปลา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวมาริษา บัวทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0918427593
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-4747-5983
  
ภาพสมาชิก
   67020030  โรงเรียนบ้านกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายบุญช่วย ชมส่าน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  67020030
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4707-7341
  
ภาพสมาชิก
   67020031  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  095-314-3999
  
ภาพสมาชิก
   67020032  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน
  ผู้อำนวยการ  นางสาววิมลรัตน์ ริจนา
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0845778045
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4577-8045
  
ภาพสมาชิก
   67020033  โรงเรียนบ้านป่าบง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
  ที่ตั้ง  11 หมู่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  –
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9267-3574
  
ภาพสมาชิก
   67020034  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว
  ผู้อำนวยการ  นายอานันท์ หงส์พันธุ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  –
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5828-2545
  
ภาพสมาชิก
   67020035  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
  ผู้อำนวยการ  นายชนะพล ไสลภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0857329938
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5732-9938
  
ภาพสมาชิก
   67020036  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ
  ผู้อำนวยการ  นายประยูร สืบกินนอน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0816045757
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1604-5757
  
   67020039  โรงเรียนบ้านไร่นางาม
  ผู้อำนวยการ  นายไพฑูรย์ ขันบุญ
  ที่ตั้ง  129 ม.1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  rainangamschool1@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4491-3366
  
ภาพสมาชิก
   67020041  โรงเรียนบ้านโสก
  ผู้อำนวยการ  นายทรงกรด ปานไกร
  ที่ตั้ง  173 หมู่ 3 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  085-7345736
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-2257-3001
  
ภาพสมาชิก
   67020042  โรงเรียนบ้านส้มเลา
  ผู้อำนวยการ  นางจรัสศรี วะยาคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-1046-7306
  
ภาพสมาชิก
   67020042  โรงเรียนบ้านส้มเลา
  ผู้อำนวยการ  นางจรัสศรี วะยาคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-1046-7306
  
ภาพสมาชิก
   67020043  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  admin@pbn2.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  091-8385752
  
ภาพสมาชิก
   67020047  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติชัย ด้วงธรรม
  ที่ตั้ง  181/1 หมู 5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056705616
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9566-9224
  
ภาพสมาชิก
   67020048  โรงเรียนบ้านหัวนา
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ บุญทับ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0882731578
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8273-1578
  
   67020050  โรงเรียนบ้านหนองคัน
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 12 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  084-4913366
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0895669224
  
   67020051  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25
  ผู้อำนวยการ  นายสมชัย นามบุญลือ
  ที่ตั้ง  9/9 หมู่ 1 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056824289
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1036-4609
  
ภาพสมาชิก
   67020053  โรงเรียนบ้านธารทิพย์
  ผู้อำนวยการ  นายพนม ใบภักดี
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 10 ตำลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0812801074
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1280-1074
  
ภาพสมาชิก
   67020055  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์
  ผู้อำนวยการ  นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย
  ที่ตั้ง  238 หมู่ 7 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  089-272-0438
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9272-0438
  
ภาพสมาชิก
   67020056  โรงเรียนบ้านวังยาว
  ผู้อำนวยการ  นายสมพร พุทธา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9958-0716
  
ภาพสมาชิก
   67020058  โรงเรียนบ้านน้ำคำ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวันชนะ พิลา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  082-995 2666
  
ภาพสมาชิก
   67020060  โรงเรียนวัดศรีทอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวทัศนีย์ พินิจชัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  085-7259125
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2877-3973
  
ภาพสมาชิก
   67020061  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
  ผู้อำนวยการ  นายตั๊ด กะสี
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056705680
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0401-1888
  
ภาพสมาชิก
   67020062  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ
  ผู้อำนวยการ  นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 15 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก
  เบอร์โทรโรงเรียน  056705658
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3626-9797
  
ภาพสมาชิก
   67020063  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางธนวรรณ อุตม์อ่าง
  ที่ตั้ง  99 หมู่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0922838616
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-2283-8616
  
ภาพสมาชิก
   67020064  โรงเรียนบ้านปากออก
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม เนาว์แก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0800281026 , 0956612582
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0028-1026
  
ภาพสมาชิก
   67020065  โรงเรียนบ้านปากดุก
  ผู้อำนวยการ  นายนิรศักดิ์ นารี
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  67020065
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6034-0305
  
ภาพสมาชิก
   67020066  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง
  ผู้อำนวยการ  นายบุญลือ มูลคลัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0857525413- 0805100610
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3000-0179
  
ภาพสมาชิก
   67020068  โรงเรียนบ้านห้วยกอก
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวศศิธร บุญยัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  kowit.fai@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  00-0000-0000
  
ภาพสมาชิก
   67020069  โรงเรียนบ้านท่าขาม
  ผู้อำนวยการ  นายบุญเลิศ คำโฉม
  ที่ตั้ง  ม.5 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0956414050
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9860-5970
  
ภาพสมาชิก
   67020072  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน
  ผู้อำนวยการ  นายพชร ทิลารักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-4143-0365
  
ภาพสมาชิก
   67020078  โรงเรียนบ้านหนองบัว
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชุติมา ลาคำ
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0858753583
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0622812946
  
ภาพสมาชิก
   67020079  โรงเรียนบ้านสักหลง
  ผู้อำนวยการ  นางเกศสุดา มิตรภูษาภรณ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  056745903
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3263-3097
  
ภาพสมาชิก
   67020081  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
  ผู้อำนวยการ  นายวรวุฒิ นามบุญลือ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 11 บ้านหนองปลาซิว ตำยลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0997856141
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0850542824
  
ภาพสมาชิก
   67020084  โรงเรียนบ้านหนองไขว่
  ผู้อำนวยการ  นายนพดล นามวงษา
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  เบอร์โทรโรงเรียน  0810460746
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5638-0134
  
ภาพสมาชิก
   67020085  โรงเรียนบ้านโนนทอง
  ผู้อำนวยการ  นางธนพร กะบัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0808471832
  เบอร์โทรผู้บริหาร  095-6250862
  
ภาพสมาชิก
   67020091  โรงเรียนบ้านท่าช้าง
  ผู้อำนวยการ  นายอิทธินันท์ ยายอด
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056020436
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8258-0729
  
ภาพสมาชิก
   67020092  โรงเรียนบ้านวังร่อง
  ผู้อำนวยการ  นายสงัด จันทร์เพชร
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-705746
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0831633549
  
ภาพสมาชิก
   67020093  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายมชาย โสประดิษฐ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทรโรงเรียน  –
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-7928-1378
  
ภาพสมาชิก
   67020094  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
  ผู้อำนวยการ  นายอินจันทร์ เทพโพธา
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-029398
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-3080-3585
  
ภาพสมาชิก
   67020095  โรงเรียนบ้านวังขอน.
  ผู้อำนวยการ  นายคัมฎีศ์ ศรีธนัชโกสิณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  1@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1267-5474
  
ภาพสมาชิก
   67020096  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ
  ผู้อำนวยการ  นายอินจันทร์ เทพโพธา
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  –
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-6674-6969
  
ภาพสมาชิก
   67020097  โรงเรียนบ้านตาดกลอย
  ผู้อำนวยการ  นายแหลม คล้ายใจตรง
  ที่ตั้ง  –
  เบอร์โทรโรงเรียน  056020432
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4815-7229
  
ภาพสมาชิก
   67020099  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา.
  ผู้อำนวยการ  นายชัยรัตน์ รายะรุจิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่าจ.เพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทรโรงเรียน  0807981461
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5169-2315
  
ภาพสมาชิก
   67020100  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย
  ผู้อำนวยการ  นายไพทูลย์ ช้างอินทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  099-7086338
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   67020101  โรงเรียนบ้านนาเกาะ
  ผู้อำนวยการ  นางมนธิฌา จันทร์มินทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1041-7089
  
ภาพสมาชิก
   67020102  โรงเรียนบ้านนาซำ
  ผู้อำนวยการ  นายนรินทร์ เรืองน้อย
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบล นาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0882954922
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8295-4922
  
ภาพสมาชิก
   67020104  โรงเรียนบ้านแก่งโตน
  ผู้อำนวยการ  นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  67020104
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-4358-3963
  
ภาพสมาชิก
   67020106  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ ก้านบัวแย่ง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทรโรงเรียน  096-5397684
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-6539-7684
  
ภาพสมาชิก
   67020109  โรงเรียนบ้านนาแซง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางวนัสสุดา มลพงพันธ์ุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  367040018353
  
ภาพสมาชิก
   67020110  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47
  ผู้อำนวยการ  นายชูชาติ ทองเย้า
  ที่ตั้ง  29 หมู่ 2 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0951786444
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2164-8876
  
ภาพสมาชิก
   67020112  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
  ผู้อำนวยการ  นางปวัณรัตน์ สมพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056026621
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1962-5881
  
ภาพสมาชิก
   67020114  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย ไอยราภิวัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  099-907-0901
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8465-3771
  
ภาพสมาชิก
   67020116  โรงเรียนบ้านวังบาล
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่พันตรี ดร.วิชา ขวัญอุ่น
  ที่ตั้ง  253 หมู่ 9 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  082-1764825
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0821764825
  
ภาพสมาชิก
   67020116  โรงเรียนบ้านวังบาล
  ผู้อำนวยการ  วิชา ขวัญอุ่น
  ที่ตั้ง  253 หมู่ 9 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  082-1764825
  เบอร์โทรผู้บริหาร  00-0000-0000
  
   67020122  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายศุภชัย บรรพลา
  ที่ตั้ง  245 หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทรโรงเรียน  056029383
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8995-6175
  
ภาพสมาชิก
   67020123  โรงเรียนบ้านศิลา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายสมชาย โสประดิษฐ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทรโรงเรียน  –
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-7928-1378
  
ภาพสมาชิก
   67020124  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ว่าที่ ร.ต.วิรัญ ภาโส
  ที่ตั้ง  133 หมู่ 8 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-760158
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7857-3938
  
ภาพสมาชิก
   67020125  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย.
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชลธิชา ทองหมู่
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  08-5052-0760
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5052-0760
  
ภาพสมาชิก
   67020126  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา
  ผู้อำนวยการ  นางเยาวพา อินอิว
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0987468039
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8746-8039
  
ภาพสมาชิก
   67020129  โรงเรียนบ้านหินโง่น
  ผู้อำนวยการ  นายชัยเล็ก ใจวงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0930321013
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3032-1013
  
ภาพสมาชิก
   67020132  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด
  ผู้อำนวยการ  นายเจษฎาวุฒิ ศิริ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056072989
  เบอร์โทรผู้บริหาร  087-1665716
  
ภาพสมาชิก
   67020133  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
  ผู้อำนวยการ  นางราตรี เสียงอ่อน
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 10 บ้านห้วยผักกูด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทรโรงเรียน  0953977321
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6464-0858
  
ภาพสมาชิก
   67020134  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุกัญญา สีมา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0898588761
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-93544161
  
ภาพสมาชิก
   67020135  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
  ผู้อำนวยการ  นายจำเนียร แสงเสนา
  ที่ตั้ง  193 หมู่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056709281 , 056709590
  เบอร์โทรผู้บริหาร  05-6709-590
  
ภาพสมาชิก
   67020136  โรงเรียนบ้านวังเวิน
  ผู้อำนวยการ  นางจิรัชญา สนธิญาติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  67020136
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8293-6697
  
ภาพสมาชิก
   67020139  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0889769844
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6929-0808
  
ภาพสมาชิก
   67020141  โรงเรียนบ้านหินฮาว
  ผู้อำนวยการ  จ.ส.อ.ชวลิต จันกวด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  084-988-3332
  
ภาพสมาชิก
   67020142  โรงเรียนบ้านหนองยาว
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางวิไลพร แสงทอง
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0826801605
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8790-4936
  
ภาพสมาชิก
   67020143  โรงเรียนบ้านท่าผู
  ผู้อำนวยการ  นายประจักษ์ บัวพันธ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0817865415
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1786-5415
  
ภาพสมาชิก
   67020144  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
  ผู้อำนวยการ  นายปฏิพล แพงขะ
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  เบอร์โทรโรงเรียน  091-8411639
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-1841-1639
  
ภาพสมาชิก
   67020145  โรงเรียนบ้านหนองเล
  ผู้อำนวยการ  นายชัยรัตน์ จงธรรม์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0865901693
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1886-4869
  
   67020147  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย
  ผู้อำนวยการ  นายฉัตรชัย ไชยโยธา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0812801172
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1280-1172
  
ภาพสมาชิก
   67020148  โรงเรียนบ้านโคกมน
  ผู้อำนวยการ  นายสุทธิรัก ผ้ายผา
  ที่ตั้ง  ม.2 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056705888
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0848173896
  
ภาพสมาชิก
   67020150  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
  ผู้อำนวยการ  นายเกษมศักดิ์ ชัยบูรณ์
  ที่ตั้ง  236 หมู่3 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056705826
  เบอร์โทรผู้บริหาร  061-2981951
  
ภาพสมาชิก
   67020150  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวอุทัยทิพย์ แก้วไขแสง
  ที่ตั้ง  236 หมู่3 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056705826
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0855167995
  
   67020151  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ
  ผู้อำนวยการ  นายเสน่ห์ ขวัญคง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-072969
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3140-7679
  
ภาพสมาชิก
   67020153  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว
  ผู้อำนวยการ  นายปัญญา จันทร์อิ่ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ต.น้ำหนาว อ.นำหน้าว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0623198757
  เบอร์โทรผู้บริหาร  062-3198757
  
ภาพสมาชิก
   67020154  โรงเรียนบ้านซำม่วง
  ผู้อำนวยการ  นางสุดาพร ชัยปัญหา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  67020154
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0650541529
  
ภาพสมาชิก
   67020155  โรงเรียนบ้านดงคล้อ
  ผู้อำนวยการ  นายวัชระ คำตื้อ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0818864577
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1886-4577
  
ภาพสมาชิก
   67020156  โรงเรียนบ้านวังกวาง
  ผู้อำนวยการ  ทวิต ราษี
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทรโรงเรียน   097-3592351
  เบอร์โทรผู้บริหาร  05-6760-156
  
ภาพสมาชิก
   67020157  โรงเรียนบ้านฟองใต้
  ผู้อำนวยการ  นายเสกสรร สุวรรณพรหม
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  เบอร์โทรโรงเรียน  0925914593
  เบอร์โทรผู้บริหาร  092-591-4593
  
ภาพสมาชิก
   67020160  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางเพ็ญพิชญา มนแพวงศานนท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว
  เบอร์โทรโรงเรียน  0644159153
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0644159153
  
ภาพสมาชิก
   67020161  โรงเรียนบ้านหลักด่าน
  ผู้อำนวยการ  นางวิชุลดา ดิษฐกร
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  093-2159175
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3215-9175
  
ภาพสมาชิก
   67020162  โรงเรียนบ้านห้วยลาด
  ผู้อำนวยการ  นางจารุนันท์ กังคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0000000000
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7204-0303
  
ภาพสมาชิก
   67020163  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายนิสัน ศรีชัยนาท
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  000000
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
ภาพสมาชิก
   67020164  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
  ที่ตั้ง  170 หมู่ 8 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-925558
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6206-3014
  
ภาพสมาชิก
   67020165  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
  ผู้อำนวยการ  นางสาวณิศวรา เอี่ยมชาวนา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0882691522
  
ภาพสมาชิก
   67020166  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายปราโมช สนธยามาลย์
  ที่ตั้ง  67 หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056728078
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9571-0008
  
ภาพสมาชิก
   67020167  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)
  ผู้อำนวยการ  นายวัชระ มะรังศรี
  ที่ตั้ง  67 หมู่ 5 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  088 – 5945471
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8594-5471
  
ภาพสมาชิก
   67020169  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
  ผู้อำนวยการ  นายบุญแทน บุญแสน
  ที่ตั้ง  193 หมูที่ 13 บ้านเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-705935
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5602-1977
  
ภาพสมาชิก
   67020170  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
  ผู้อำนวยการ  นางสาววราภรณ์ คำแท่ง
  ที่ตั้ง  25 หมู่ 11 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056728107
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7206-1522
  
ภาพสมาชิก
   67020171  โรงเรียนบ้านนายาว
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางกรรณกร โสภา
  ที่ตั้ง  65 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  เบอร์โทรโรงเรียน  056-705912
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7142-1162
  
ภาพสมาชิก
   67020172  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
  ผู้อำนวยการ  นางวัลภา อินทรชาติ
  ที่ตั้ง  93 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  056705910
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9569-8694
  
ภาพสมาชิก
   67020173  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุกิจ ผมเพ็ชร์
  ที่ตั้ง  52 หมู่ 4 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  –
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1172-0609
  
ภาพสมาชิก
   67020174  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229
  ผู้อำนวยการ  นายสุวรรณ์ พิมเสน
  ที่ตั้ง  –
  เบอร์โทรโรงเรียน  67020174
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-828-98003
  
ภาพสมาชิก
   67020175  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา
  ผู้อำนวยการ  นายอนันต์ บำรุงคีรี
  ที่ตั้ง  57 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0616037089
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1603-7089
  
ภาพสมาชิก