ภาพกิจกรรม

” อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ “

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดยนางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ” พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ” (วันเเรก) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกย่องเชิดชูเกียรติ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้ช่วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาาณในอาชีพครู โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเเละเเต่งตั้งใหม่ จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเเละเเต่งตั้งใหม่ จำนวน 5 คน เเละครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ไม่ได้ผ่านการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของครูผู้ช่วย จำนวน 94 คน รวมจำนวน 100 คน ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “