ภาพกิจกรรม

” ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน “

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกรเอก มิ่งศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อสังเกตการณ์คุณภาพนํ้านมดิบของสหกรณ์โคนมหล่มสัก ณ สหกรณ์โคนมหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พร้อมติดตามการดำเนินโครงการ ฯ ของโรงเรียนบ้านโสก (ศิวิไลราษฎร์บำรุง) เเละโรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว ให้มีการเฝ้าระวัง และดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อป้องปรามมิให้เกิดป้ญหาการทุจริต และมีแนวทางการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยกันตรวจสอบดูแลและเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดป้ญหานมโรงเรียนเสื่อมคุณภาพ ดูภาพเพิ่มเติม >>

” เรียนดีมีความสุข “