ภาพกิจกรรม

” การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานประเมินตนเอง การใช้งานระบบ (E-SAR) “

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2566 การใช้งานระบบ (E-SAR) และการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ผ่านกระดาน Padlet โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูภาพเพิ่มเติม >>