ภาพกิจกรรม

เยี่ยมสนามสอบ NT เเละเยี่ยมห้องเรียน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีรัช คำยิ่ง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมการจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 2. ด้านคำนวณ (Numeracy) 3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ พร้อมนี้ ได้เยี่ยมการจัดการศึกษาตาม 7 นโยบายเเละจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านดงขวาง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า โรงเรียนบ้านธารทิพย์ เเละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ดูเพิ่ม >>>