ภาพกิจกรรม

เยี่ยมสนามสอบ NT เเละเยี่ยมห้องเรียน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.รัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมการจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 2. ด้านคำนวณ (Numeracy) 3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ พร้อมนี้ ได้เยี่ยมการจัดการศึกษาตาม 7 นโยบายเเละจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า และโรงเรียนบ้านเเก่งโตน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ดูเพิ่มเติม >>