ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

การอบรมพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่กับนโยบายทางการศึกษา โดย นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

2. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ โดย ดร.พีระวัตร จันทกูล

ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

3. มาตรฐานตำแหน่งและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดย ดร.อนันต์ นามทองต้น ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

4. เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมการบริหารที่มีผลสัมฤทธิ์ โดย ดร.อนันต์ นามทองต้น ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ภาพเพิ่มเติม >>