ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เพื่อให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต ได้รับทราบในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการเงินการคลัง จากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้สามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ภาพเพิ่มเติม >>>