เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

รายชื่อโรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

ระดับชั้น

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด

ช้างตะลูด

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านซำภู

ช้างตะลูด

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ

ช้างตะลูด

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านห้วยสวิง

ช้างตะลูด

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านท่าโก

ตาลเดี่ยว

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น

ตาลเดี่ยว

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา

ตาลเดี่ยว

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

ตาลเดี่ยว

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านดงทิพย์

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าดินแดง

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านบุ่ง

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังมล

ท่าอิบุญ

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำก้อ

น้ำก้อ

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านฝาย

น้ำก้อ

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านกกโอ

น้ำชุน

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านดงขวาง

น้ำชุน

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านน้ำชุน

น้ำชุน

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ

น้ำชุน

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยลาน

น้ำชุน

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก

น้ำชุน

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองปลา

น้ำเฮี้ย

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านกลาง

บ้านกลาง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำพุ

บ้านกลาง

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านป่าบง

บ้านกลาง

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านร่องกะถิน

บ้านกลาง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว

บ้านติ้ว

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ

บ้านติ้ว

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหัวนาเลา

บ้านติ้ว

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านไร่นางาม

บ้านไร่

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านส้มเลา

บ้านโสก

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโสก

บ้านโสก

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านร่องบง

บ้านหวาย

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

บ้านหวาย

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหวาย

บ้านหวาย

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์

บ้านหวาย

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

บุ่งคล้า

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านหนองคัน

บุ่งคล้า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหัวนา

บุ่งคล้า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25

บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านธารทิพย์

บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านห้วยคนทา

บุ่งน้ำเต้า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำคำ (บางระจัน 15)

ปากช่อง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ

ปากช่อง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านปากออก

ปากช่อง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังยาว

ปากช่อง

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์

ปากช่อง

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม

ปากช่อง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดศรีทอง

ปากช่อง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล

ปากช่อง

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านปากดุก

ปากดุก

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านฝายนาแซง

ฝายนาแซง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยกอก

ฝายนาแซง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน

ลานบ่า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านจางวาง

ลานบ่า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าขาม

ลานบ่า

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านนครเดิด

ลานบ่า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านร่องดู่

ลานบ่า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านลานบ่า

ลานบ่า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังโป่ง

ลานบ่า

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านดอนสว่าง

สักหลง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

สักหลง

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านสักหลง

สักหลง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองบัว

สักหลง

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านโนนทอง

หนองไขว่

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองไขว่

หนองไขว่

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว

หนองไขว่

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง

หนองสว่าง

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านแก่งยาว

ห้วยไร่

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

ห้วยไร่

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านโป่งช้าง

ห้วยไร่

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังร่อง

ห้วยไร่

หล่มสัก

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านห้วยไร่

ห้วยไร่

หล่มสัก

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านตาดกลอย

ตาดกลอย

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา

ตาดกลอย

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

ตาดกลอย

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังขอน

ตาดกลอย

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา

ตาดกลอย

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน

ตาดกลอย

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ

ตาดกลอย

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านนาเกาะ

นาเกาะ

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย

นาเกาะ

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านแก่งโตน

นาซำ

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านนาซำ

นาซำ

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง

นาซำ

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านอีเลิศ

นาซำ

หล่มเก่า

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านนาแซง

นาแซง

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ

บ้านเนิน

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน

บ้านเนิน

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47

บ้านเนิน

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านพร้าว

บ้านเนิน

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

วังบาล

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านท่าข้าม

วังบาล

หล่มเก่า

ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านวังบาล

วังบาล

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง

วังบาล

หล่มเก่า

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโป่งสามขา

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังก้นหวด

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านศิลา

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านสงเปลือย

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านหนองเขียว

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยข่อย

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านหินโง่น

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังเวิน

ศิลา

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง

หล่มเก่า

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย

หล่มเก่า

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

หล่มเก่า

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าผู

หินฮาว

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านภูผักไซ่

หินฮาว

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองยาว

หินฮาว

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองเล

หินฮาว

หล่มเก่า

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหินฮาว

หินฮาว

หล่มเก่า

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านกกกะบก

โคกมน

น้ำหนาว

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกมน

โคกมน

น้ำหนาว

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย

โคกมน

น้ำหนาว

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง

น้ำหนาว

น้ำหนาว

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ

น้ำหนาว

น้ำหนาว

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว

น้ำหนาว

น้ำหนาว

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านซำม่วง

วังกวาง

น้ำหนาว

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านดงคล้อ

วังกวาง

น้ำหนาว

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านฟองใต้

วังกวาง

น้ำหนาว

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังกวาง

วังกวาง

น้ำหนาว

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ

วังกวาง

น้ำหนาว

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านหลักด่าน

หลักด่าน

น้ำหนาว

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ

หลักด่าน

น้ำหนาว

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านห้วยลาด

หลักด่าน

น้ำหนาว

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย

เข็กน้อย

เขาค้อ

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

เข็กน้อย

เขาค้อ

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ)

เขาค้อ

เขาค้อ

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา)

เขาค้อ

เขาค้อ

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด

แคมป์สน

เขาค้อ

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า

แคมป์สน

เขาค้อ

อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

ทุ่งสมอ

เขาค้อ

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านนายาว

ทุ่งสมอ

เขาค้อ

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา

ริมสีม่วง

เขาค้อ

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229

สะเดาะพง

เขาค้อ

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านหนองแม่นา

หนองแม่นา

เขาค้อ

อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น