o15-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน(รายการ IC40 Type2) ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธ๊ปรพกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)