ภาพกิจกรรม

” กิจกรรม 5 ส. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 “

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.

สพป.เพชบูรณ์ เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย) โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้สะอาด มีความปลอดภัย สวยงาม เอื้ออำนวยในการปฎิบัติงาน และมีความพร้อมในการต้อนรับ ผู้มาติดต่อราชการ ดูเพิ่มเติม

เรียนดี มีความสุข “