ภาพกิจกรรม

” ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) สังกัด สพฐ. และ สุขาดี วิถี PBN 2 “

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางวิชุลดา ดิษฐกร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวนงเยาว์ ลีราช เจ้าพนักงานธุรการ เป็นคณะกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) สังกัด สพฐ. และโครงการ ” สุขาดี วิถี PBN 2 ” ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน ได้แก่ โรงเรียนบ้านฟองใต้ โรงเรียนบ้านวังกวาง โรงเรียนห้วยหินลับ และโรงเรียนบ้านซำม่วง เพื่อประเมินความเหมาะสม เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องน้ำภายในสถานศึกษา ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการห้องน้ำ ภายในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อไป ดูเพิ่มเติม

” เรียนดี มีความสุข “