ภาพกิจกรรม

” ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) สังกัด สพฐ. และ สุขาดี วิถี PBN 2 “

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นางเเพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายบุญช่วย ชมส่าน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด นางดวงดาว ยศสุนทร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.ชยาภัสร์ ถองทอง ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) สังกัด สพฐ. และโครงการ ” สุขาดี วิถี PBN 2 ” ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด ได้แก่ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด โรงเรียนบ้านห้วยสวิง เเละโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ เพื่อประเมินความเหมาะสม เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องน้ำภายในสถานศึกษา ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการห้องน้ำ ภายในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อไป ดูเพิ่มเติม >>

” เรียนดี มีความสุข “