ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

การอบรมพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

1. การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์งาน 4 ฝ่าย โดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2

2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ โดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2

3. การพัฒนาทักษะการคิด การฟัง การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพการสร้างสุนทรียภาพ โดย นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

4. ศาสตร์และศิลป์การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

ดูเพิ่มเติม >>