[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service


ช่องทางการสื่อสาร
รายงานและประเมินความพึงพอใจ

Q&A ถาม-ตอบ
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

เจ้าของผลงาน : นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เข้าชม : 164    จำนวนการดาวน์โหลด : 19 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การปลูกฝังในด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ  2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ  3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการ  4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ  ซึ่งการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  1)  ผู้บริหารและครู จำนวน 92 คน  2) นักเรียน  จำนวน 322 คน  3)  ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 322 คน ใช้ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนและการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ชุด  ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert)  รวมทั้งสิ้น จำนวน  56 ข้อ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 ถึง 1.0  ชุดที่ 1 ด้านบริบท ค่าอำนาจจำแนก 0.446 - 0.879  ค่าความเชื่อมั่น 0.927  ชุดที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ค่าอำนาจจำแนก 0.441 - 0.898 ค่าความเชื่อมั่น 0.919  ชุดที่ 3  ด้านกระบวนการ ค่าอำนาจจำแนก 0.325 - 0.929  ค่าความเชื่อมั่น 0.916 และชุดที่ 4 ด้านผลผลิต ค่าอำนาจจำแนก 0.406 - 0.912 ค่าความเชื่อมั่น 0.955  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      c 2/ก.พ./2566
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      การบริหารจัดการแบบ WANG RU - 5Q Model ด้วยเทคนิค PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 17/ก.ค./2565
      พิชิตเขียนอ่าน สื่อสารภาษา 4/เม.ย./2565
      นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 25/มี.ค./2565