[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service


ช่องทางการสื่อสาร
รายงานและประเมินความพึงพอใจ

Q&A ถาม-ตอบ
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\" ปีที่ ๑๖ เจ้าของงาน

เจ้าของผลงาน : โรงเรียนบ้านห้วยลาด
พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 464    จำนวนการดาวน์โหลด : 47 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สี่ในปี พ.ศ. 2564 ส่งผลกระทบให้ อัตราการจ้างงานโดยรวมของประเทศยังคงตัวอยู่ที่ร้อยละ 68 นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด แม้อัตรานี้จะ แตกต่างไปบ้างตามกลุ่มประชากรและภูมิภาคต่างๆ ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 50 กล่าวว่างานของตนได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 บางคนต้องออกจากงาน บ้างถูกลดจํานวนชั่วโมงทํางานหรือค่าตอบแทนลง ความเปลี่ยนแปลง
 นี้ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํา ผู้หญิง ผู้มีการศึกษาไม่สูงนัก และผู้ที่อาศัยอยู่ภาคใต้อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี ผู้หญิงที่มีครอบครัวและผู้มีบุตรหลานก็ต้องแบกรับภาระด้านการเลี้ยงดูเพิ่มเติมในช่วงการระบาด อีกด้วย (ธนาคารโลก.2564 : 1)
นอกจากนี้ปัจจุบันคนไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไป โดยเห็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกวัฒนธรรมที่ดีได้ ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเน้นวัตถุนิยม และบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะให้ความสําคัญส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ทําให้คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยกําลังลดลงนําไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาการขาด สัมพันธภาพภายในครอบครัว เด็กติดเกมส์ รวมท้ังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม (สํานักงานคณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550 : 12-13)
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้เศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในแนวคิด/หลักการของแผนการ ศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 -2579 (กระทรวงศึกษาธิการ : 2560 ) และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมีหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ไพฑูรย์สิน ลารัตน์และผดุงชาติ สุวรรณวงศ์, 2551) อยู่อย่างพอเพียงเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 5 ที่หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวผ่านการเรียนรู้และการปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียน เป็นสําคัญและเป็นแนวทางที่จะทําให้ทุกครอบครัวอยู่ได้ด้วยการพึงตนเอง
โรงเรียนบ้านห้วยลาดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภูเขา ร้านขายของสดส่วนใหญ่จะเป็นรถขาย กับข้าวทําให้ราคาของสดมีราคาแพง ประกอบกับปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ทําให้ปัจจุบันมีผู้ปกครองที่ ตกงานจํานวนมากต้องรับจ้างรายวัน และทําให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ประกอบกับนักเรียนมีการใช้
 เทคโนโลยีไปในทางที่ผิด ส่วนใหญ่จะนําเงินที่ผู้ปกครองให้ไปเติมอินเตอร์เน็ต เพื่อเล่นเกมส์ ซึ่งจาการสํารวจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน ๖๒ คน พอว่าร้อยละ ๘๑ มีพฤติกรรมที่ชอบเล่นเกมส์ ผู้จัดทํา โครงงานจึงได้จัดทําโครงงาน เรื่อง “พลังจิตอาสา ร่วมฝ่าโควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้นําความรู้ เรื่อง
 ๒
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้เรียนมาปรับใช้กับชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาลด ค่าใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ร่วมสร้างกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสา โดยการร่วมกันปลูกผักปลอด สารพิษ ออมทรัพย์ออมความความดี ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการแยกขยะ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี ความพอเพียง มีจิตอาสา และแบ่งปนั สู่คนในชุมชนที่มีความเดือนร้อน รวมทั้งเป็นการทําความดีเพื่อถวายใน หลวงสืบไป


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      นวัตกรรม โปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA 16/ธ.ค./2565
      นวัตกรรมโปรแกรมคำนวนระยะเวลายื่นขอวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA 14/ธ.ค./2565
      โครงการดนตรีพัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 28/พ.ย./2565
      002 นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง รร.บ้านส้มเลา 25/ส.ค./2565
      นวัตกรรมประเมินวิทยฐานะออนไลน์ PA ส้มเลาโมเดล ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง รร.บ้านส้มเลา 25/ส.ค./2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbn2_obec@hotmail.co.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป