[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
e-service


ช่องทางการสื่อสาร
รายงานและประเมินความพึงพอใจ

Q&A ถาม-ตอบ
Social Network

Line กลุ่มประชาสัมพันธ์ pbn2
คู่มือบำรุงDLTV

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ \"Freedom\" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เจ้าของผลงาน : นางศรุดา ภัสสรวรภัค
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 635    จำนวนการดาวน์โหลด : 197 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 153 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรม
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กระบวนการ ACTIVE LEARNING ผ่านหน่วยการเรียนรู้ "Freedom" ของโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
 
ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง ดังคำที่ว่า “คืนพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเจ้าของการเรียนรู้.. Free Your Mind”  ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพผู้เรียนสามารถออกแบบ สร้างการเรียนรู้เองเป็น และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ การลองผิดลองถูก การสะท้อนคิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑
ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับครู
ครูมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน  เป็นกำลังใจในการออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา
          คือ  ผู้บริหารต้องก้าวสู่ผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อเราเดินช้ากว่าเขา  เราต้องออกตัวให้เร็วกว่าเขา  หากออกตัวเร็วแต่เขายังแซงเรา แสดงว่าเรายังออกตัวช้าเหมือนเดิม  การแสวงหาใฝ่หาความรู้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สู่ความเป็นต้นแบบของศตวรรษที่ ๒๑ โดยไม่นำอุปสรรคมาเป็นข้ออ้างของการพัฒนา หากแต่ปรับบริบทที่เป็นอยู่ให้โดดเด่น สร้างคุณค่าให้องค์กร  ศึกษาค้นคว้า อบรม และศึกษาดูงาน หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  ได้นำความรู้มาพัฒนาการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง คณะครูและหน่วยงานทางการศึกษา ได้นำนวัตกรรมเผยแพร่แก่เพื่อนครูและบุคลากรในโรงเรียนและต่างโรงเรียน คอยดูแลช่วยเหลือแนะนำ ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมที่เกิดผลประโยชน์ต่อคณะครูในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่กำลังก้าวเข้ามา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ได้รับการสนับสนุนทางการงบประมาณเพื่อใช้พัฒนาบุคลากรจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ครู นักเรียน ชุมชน จากอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน สพป.พช.2 เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดย สพฐ.,  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ฯลฯดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      โครงการดนตรีพัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 28/พ.ย./2565
      002 นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง รร.บ้านส้มเลา 25/ส.ค./2565
      นวัตกรรมประเมินวิทยฐานะออนไลน์ PA ส้มเลาโมเดล ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง รร.บ้านส้มเลา 25/ส.ค./2565
      รายงานหนึ่งโรงหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การปลูกฝักคุณธรรมสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านรูปแบบ \"๖ Step กับบันได ๖ ขั้น “ 17/ส.ค./2565
      โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ \"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง\" ปีที่ ๑๖ เจ้าของงาน 17/ส.ค./2565